مدت دوره 8 ساعت و 4 جلسه 

آشنایی با سیستم های برنامه ریزی

پس از پایان دوره می توان بعنوان کارمند واحد برنامه ریزی و یا کارشناس برنامه ریزی در سازمان های تولیدی خدماتی مشغول بکار شد.

دوره کاربردی برنامه ریزی یصورت خصوصی برگزار می گردد.

زمان دوره توافقی است.

هزینه دوره 600000  تومان است