مدیریت موجودی 

طی 8 ساعت 4 جلسه 

پایان دوره بعنوان کمک انباردار ،سرپرست انبار و مسئول انبار در کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی مشغول بکار شد. 

مناسب ترین دوره برای کسانی که بعنوان کارگر انبار کار گردند و به دنبال ارتغای شغلی بعنوان سرپرست انبار هستند.

دوره ای بسیار مناسب برای کارفرمایان، کارکافرینان تا بتوانند سرمایه و منابع موجود در انبارخود را به بهترین روش مدیریت کنند.

بصورت خصوصی و عمومی 

هزینه دوره 500.000 تومان

02146072176

02146871476

www.pashagroup-co.ir

karyabipash@